Elazığ
25 Şubat, 2024, Pazar
 • DOLAR
  31.07
 • EURO
  33.67
 • ALTIN
  2032.5
 • BIST
  9374.2
 • BTC
  51603.771$

MİLLİ SER­VET HEBA OLU­YOR


MİLLİ SER­VET HEBA OLU­YOR
Elazığ’da haciz, yan­lış park ya da kaza ne­de­niy­le ye­di­emin oto­park­la­rı­na ge­ti­ri­len araç­lar çü­rü­me­ye ter­ke­di­li­yor.

Ela­zığ’da hiz­met veren ye­di­emin oto­park­la­rın­da, Tra­fik ekip­le­rin­ce ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de bel­ge­le­ri eksik olan araç­lar, ye­di­emin oto­park­la­rı­na çe­ki­li­yor. İçle­rin­de lüks araç­la­rın da yer al­dı­ğı mil­yon­lar­ca lira de­ğe­rin­de­ki araç­lar ta­bi­ri ca­iz­se heba olu­yor. Sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan alı­na­ma­dı­ğı için çü­rü­me­ye yüz tutan araç­la­rı gö­ren­ler ‘Bu işe çözüm bulun. Milli ser­vet heba olu­yor’ diye ko­nuş­tu­lar.

Ela­zığ’da Tra­fik de­ne­tim­le­rin­de ha­ciz­li, ic­ra­lık, ça­lın­tı, ku­sur­lu ve eksik evrak ne­de­niy­le tra­fik­ten men edi­lip “Ye­di­emin Oto­par­kı”na çe­ki­len yüz­ler­ce araç çü­rü­me­ye bı­ra­kıl­dı.

ARAÇ­LAR ÇÜ­RÜ­ME­YE TERK EDİLMİŞ DU­RUM­DA

Tra­fik de­ne­tim­le­ri sı­ra­sın­da pla­ka­sız, ça­lın­tı, ku­sur­lu, tes­cil­siz, bel­ge­le­ri eksik veya ka­çak­çı­lık­ta kul­la­nı­lan araç­lar ile vergi ve şahıs borç­la­rın­dan do­la­yı ha­ciz­li ya­ka­la­ma­sı olan araç­lar ‘ye­di­emin oto­par­kı­na’ çe­ki­le­rek çü­rü­me­ye terk edi­li­yor. Ela­zığ’da bu­lu­nan ve yedi emine bağlı Oto­park­lar araç me­zar­lı­ğı­na dön­müş du­rum­da.

ÇÖZÜM BEK­LENİYOR

Banka kre­di­siy­le araç alan va­tan­daş­lar kre­di­yi öde­ye­me­di­ğin­de araç­la­rı­na haciz iş­le­mi baş­la­tı­lı­yor ve araç­la­ra tra­fik de­net­le­me­le­ri sı­ra­sın­da el ko­nu­lu­yor.

El ko­nu­lan ve tra­fik­ten men edi­len araç­lar ye­di­emin oto­par­kı­na çe­ki­li­yor. Aynı şe­kil­de banka kre­di­si ile alı­nan ve de­ğe­ri mil­yon­la­rı bulan iş ma­ki­ne­le­ri de hac­ze­dil­dik­ten sonra ye­di­emin oto­park­la­rı­na tes­lim edi­li­yor.

Ti­ca­ri tak­si­ler, oto­mo­bil­ler, oto­büs­ler, kam­yon ve kam­yo­net­ler, mo­to­sik­let­ler ve iş ma­ki­ne­le­ri ile dolup taşan ye­di­emin oto­park­la­rın­da yıl­lar­ca bek­le­yen araç­lar için çözüm bek­le­ni­yor. Mil­yon­lar­ca lira de­ğe­rin­de­ki araç­lar eko­no­mi­de de büyük kayba neden olu­yor.

Yet­ki­li­ler, Mal Mü­dür­lü­ğü'nün pro­se­dür­ler ge­re­ği satış iş­lem­le­ri­ni yap­mak is­te­me­di­ği­ni öne sü­re­rek, ic­ra­lık ve ka­za­lı araç­la­rın haciz dos­ya­la­rı­nın bir süre sonra düşük üc­ret­ler­le tem­lik yo­luy­la elden çı­ka­rıl­dı­ğı­nı iddia edi­yor. Oto­park yet­ki­li­le­ri uzun yıl­lar oto­par­kı işgal eden bir ara­cın sa­tı­şın­dan elde edi­len ge­li­rin 3'te 1'ini ancak ala­bil­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Araç me­zar­lı­ğı­na dönen oto­park­lar­da yet­ki­li­ler satış iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı ya da icra be­de­li­nin öden­me­si­ni bek­li­yor.

HEM VA­TAN­DAŞ, HEM ÜLKEMİZ ZARAR GÖ­RÜ­YOR

İşlet­me­ci­ler, ‘Yazık günah. Mil­yon­lar­ca de­ğe­rin­de­ki araç­la­rın çü­rü­me­si­ne izin ve­ril­me­me­li. Eko­no­mi­ye de büyük za­ra­rı var. Hem va­tan­daş, hem ül­ke­miz zarar gö­rü­yor. En lüks araç­tan mo­to­sik­le­te kadar bir sürü araç çü­rü­yor. Mo­to­sik­le­tin fi­ya­tın­dan yük­sek ceza ke­sil­miş. O insan o mo­to­sik­le­ti almak ye­ri­ne oraya terk edi­yor. Araç sa­hip­le­ri de haciz gel­di­ğin­de öde­ye­mi­yor. Bu araç­la­rın hepsi bu­ra­da hur­da­ya atıl­mış gibi bek­li­yor. Biz bu­ra­da­ki araç­la­rın çü­rü­me­si ye­ri­ne eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı adına gi­ri­şim­ler ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!